May 12, 2016

Capital Gains Tax and the sale of a property

Capital Gains Tax was introduced on 1 October 2001. Capital Gains Tax is payable on the profit a seller makes when disposing of his property. What […]
May 12, 2016

Kapitaalwinsbelasting en die verkoop van ‘n eiendom

Kapitaalwinsbelasting het in werking getree op 1 Oktober 2001. Kapitaalwinsbelasting is betaalbaar op die wins wat ‘n verkoper maak wanneer sy eiendom verkoop word. Wat beteken […]
May 12, 2016

Financial risk management for your small business: Do you know how to do it?

Is it really necessary to be able to manage financial risk? The answer is a definite “Yes!” It can make the difference between having a successful […]
May 12, 2016

Finansiële risikobestuur vir u klein besigheid: Weet u wat om te doen?

Is dit werklik nodig om te weet hoe om finansiële risiko te bestuur? Die antwoord is ‘n besliste “Ja!” Dit kan die verskil beteken tussen ‘n […]
May 12, 2016

Submission of financial statements or financial acountability statment

According to the Companies Act, 71 of 2008, as amended, all Companies and Close Corporations are expected to have been in compliance with regards to lodgement […]
May 12, 2016

Indien van finansiële state of finansiële aanspreeklikheid bylae

Daar word vanaf 1 Mei 2011 van alle Maatskappye en Beslote Korporasies verwag om te voldoen aan die bepalings van die Maatskappy Wet, 71 van 2008, […]